Rajoitettu takuu

Mitä tämä rajoitettu takuu kattaa

Phyn Oy (jäljempänä ”Phyn”) takaa tämän Phyn-tuotteen loppukäyttäjälle, että tuotteessa ei ammattitaitoisen asentajan asianmukaisesti asentamana ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Tämä takuu on voimassa kahden (2) vuoden ajan päivästä, jona Phyn-tuotteen asennus suoritettiin loppuun (jäljempänä ”asennuspäivä”) (jäljempänä ”rajoitettu takuuaika”), ei kuitenkaan pitempään kuin kaksi (2) vuotta ja kolme kuukautta päivästä, jona Phyn-tuote toimitettiin asentajalle (jäljempänä ”toimituspäivä”).

”Loppukäyttäjällä” tarkoitetaan tämän rajoitetun takuun yhteydessä sen rakennuksen omistajaa, johon Phyn-tuote on asennettu uutena ensimmäistä kertaa.

Asennuspäivä ja toimituspäivä on todistettava asentajan kirjallisella vahvistuksella.

Pidätämme itsellemme oikeuden rajoitetun takuun ehtojen muuttamiseen milloin tahansa. Tutustuthan siis tähän rajoitettuun takuuseen aina, kun tilaat tai hankit muulla tavoin minkä tahansa Phyn-tuotteen.

Ongelmien korjaaminen

Jos Phyn toteaa, että tuote on asennettu asianmukaisesti ja että siihen on tullut tai siinä on tämän rajoitetun takuun piiriin kuuluva vika, Phyn, valintansa mukaan, joko (i) korjaa tai vaihtaa viallisen Phyn-tuotteen maksutta tai (ii) hyväksyy tuotteen palauttamisen ja hyvittää tuotteen alkuperäisen ostajan maksaman ostohinnan. Jos tuote korjataan tai vaihdetaan, Phyn voi harkintansa mukaan käyttää uutta tai kunnostettua tuotetta tai komponenttia tätä varten. Phyn pidättää itselleen oikeuden minkä tahansa tuotteen poistamiseen valikoimasta ilman erillistä ilmoitusta ja irtisanoutuu kaikista tällaisten valikoimasta poistettujen tuotteiden korjaamista tai vaihtamista koskevista takuista. Jos Phyn ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan rajoitetun takuun piiriin kuuluvaa tuotetta (esimerkiksi valikoimasta poistamisen vuoksi), Phyn tarjoaa mahdollisuuden ostaa toinen Phyn-tuote niin, että sen hinnasta vähennetään hyvityksenä alkuperäisen tuotteen hinta. Jos tuotetta tai siihen sisältyvää komponenttia ei ole enää saatavilla, Phyn voi harkintansa mukaan vaihtaa tuotteen samalla tavalla toimivaan samankaltaiseen tuotteeseen.

Tämä on ainoa ja yksinomainen käytettävissäsi oleva oikeuskeino, jos tätä rajoitettua takuuta rikotaan. Tämä rajoitettu takuu on siirrettävissä ensimmäiseltä loppukäyttäjältä myöhemmille omistajille, mutta takuuaikaa ei pidennetä eikä takuun kattavuutta laajenneta tällaisen siirron vuoksi.

Mitä tämä rajoitettu takuu ei kata

Tämän rajoitetun takuun voimassaolo edellyttää, että (i) Phyn-tuote on asennettu ja sitä huolletaan, korjataan ja käytetään Phynin antamien ohjeiden mukaisesti, (ii) Phyn-tuote on asennettu sille tarkoitettuun loppukäyttöympäristöön ja (iii) Phyn-tuote on asennettu kyseisenä ajankohtana voimassa olevien rakennuksia, koneellisia järjestelmiä, vesi- ja viemärijärjestelmiä tai sähköasennuksia koskevien tai muiden sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Rajoittamatta edellä esitettyä, tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavaa, ja se mitätöidään, jos Phyn toteaa, että jokin seuraavista on tapahtunut: (i) tuotetta ei ole asennettu Phynin asennusoppaan tai Phynin antamien muiden kirjallisten ohjeiden mukaisesti, (ii) tuotetta on muutettu tai peukaloitu jollain tavoin tai käsitelty tai huollettu epäasianmukaisesti, (iii) tuote on altistunut sitä koskevat rajat ylittäville lämpötiloille ja/tai paineille tai erittäin syövyttäville ympäristöolosuhteille, tai siihen on kohdistunut epänormaalia fyysistä tai sähköistä kuormitusta, (iv) tuotetta ei ole asennettu, käsitelty tai säilytetty Phynin antamien ohjeiden mukaisesti tai (v) tuote on yhdistetty muuhun kuin Phynin laitteistotuotteeseen. Tämä rajoitettu takuu ei kata Phynin laitteistotuotteeseen liittyvää tietojen häviämistä, riippumatta häviämisen luonteesta tai syystä. Muualle kuin juomavesijohtoon asennetut tuotteet eivät kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin (esimerkiksi kastelujohdot tai kaivojärjestelmät). Tuotteen tai ohjelmiston luvaton käyttö voi heikentää tuotteen toimintaa ja mitätöidä tämän rajoitetun takuun.

Tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavia, ja mahdollinen vastuu seuraaviin liittyvistä menetyksistä suljetaan täten nimenomaisesti pois: luonnonesteet, kuten tulva, salamanisku ja maanjäristys, sota, ilkivalta ja varkaus. Tämä rajoitettu takuu ei kata myöskään normaalista kulumisesta, syöpymisestä, loppuun kulumisesta, vanhenemisesta tai väärinkäytöstä aiheutuneita menetyksiä eikä pienjännitehäiriöistä (jännitteen aleneminen tai jännitekuoppa), luvattomasta ohjelmasta, Phynin laitteistotuotteen riittämättömästä yhteydestä Wi-Fi-verkkoon tai muuhun, Wi-Fi-yhteyden hitaudesta tai järjestelmälaitteiden muuttamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Phyn ei myöskään anna mitään takuuta seuraavien osalta: (i) ohjelmisto tai palvelut, jotka Phyn tarjoaa tai asettaa saataville tuotteen yhteydessä, riippumatta siitä, onko ne asennettu valmiiksi tuotteeseen, ovatko ne tuotteen mukana toimitetulla tallennusvälineellä vai ladattavissa tuotteen yhteydessä; (ii) kolmansien osapuolten ohjelmistot tai palvelut, jotka voivat sisältyä tuotteeseen, olla sen käytettävissä tai olla yhdistetty siihen; (iii) Phyn-tuotteen, ohjelmiston tai palvelujen keskeytymätön käyttö tai virheettömyys; (iv) Phyn-tuote, ohjelmisto tai palvelut tai laitteet, järjestelmä tai verkot, joissa tuotetta, ohjelmistoa tai palvelua käytetään, suojassa murtautumiselta tai hyökkäykseltä; (v) tuotteen tai palvelun käytön tai toiminnan edellyttämä kolmannen osapuolen palvelu jatkuvasti saatavilla.

Toimintaohje Phyn-tuotetta koskevissa takuuasioissa

1. Ota yhteyttä Uponorin palveluneuvontaan sähköpostitse uponor.koti@uponor.com tai puhelimitse 020 337 500 (Puhelun hinta on 8,8,snt/min) viiden päivän kuluessa Phyn-tuotteessa olevan vian havaitsemisesta.

TÄRKEÄÄ: Jos haluat esittää tähän rajoitettuun takuuseen perustuvan vaatimuksen, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

  • Phyn-tuotteen osanumero (painettu laitteeseen)
  • MAC-osoite (siniseen asiakkaan pikaoppaaseen kiinnitetyssä tarrassa)
  • asentajan kirjallinen vahvistus asennus- ja toimituspäivästä sekä kopio alkuperäisestä kuitista.

2. Phynin asiakaspalvelu kertoo, miten vaatimus toimitetaan.

Phyn ja Uponor pidättävät itselleen oikeuden vahingoittuneen Phyn-tuotteen tarkastamiseen. Vahingoittuneen tuotteen on oltava saatavilla tarkastusta varten, kunnes vaatimusasia on käsitelty loppuun. Aina kun vaatimuksia ratkaistaan, Phyn ja Uponor pidättävät itselleen sijaantulo-oikeuden ostajan mahdollisten vakuutusten osalta.

Tuotteeseen, joka on korjattu tai vaihdettu tämän rajoitetun takuun perusteella, sovelletaan tämän rajoitetun takuun ehtoja (a) yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan korjatun tuotteen tai vaihdetun tuotteen asennuspäivästä tai (b) jäljellä olevan rajoitetun takuuajan loppuun sen mukaan, kumpi näistä ajanjaksoista on pitempi.

Phyn ja Uponor eivät anna takuuta, ellet ole esittänyt vaatimustasi tämän rajoitetun takuun kaikkien edellä olevien ehtojen mukaisesti.

Tähän rajoitettuun takuuseen liittyvät poissulkemiset ja vastuuvapautukset

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka voivat vaihdella maittain. Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli välillisiä tai liitännäisvahinkoja tai muita vahinkoja koskevan vastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämän rajoitetun takuun ehdot ovat voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. ELLEI TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, PHYN, UPONOR TAI NIIDEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖT TAI NÄIDEN KAIKKIEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT TAI SIIRRONSAAJAT EIVÄT OLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISVAHINGOISTA TAI VAROITTAVISTA, RANKAISEVISTA TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA (ESIMERKIKSI KORVAUKSET TULONMENETYKSISTÄ, KIINTEÄLLE TAI IRTAIMELLE OMAISUUDELLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, HENKILÖVAHINGOSTA, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUJA, VELVOLLISUUKSIEN, MUKAAN LUKIEN VILPITÖN MIELI JA KOHTUULLINEN HUOLELLISUUS, TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTOMUUDESTA JA/TAI MUISTA AINEELLISISTA VAHINGOISTA TAI MUUNLAISISTA MENETYKSISTÄ) HUOLIMATTA VASTUUVELVOLLISUUDEN PERUSTEESTA (SOPIMUS, RIKKOMUS TAI MUU), JOKA PERUSTUU TAI LIITTYY JOLLAIN TAVOIN TUOTTEEN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ TUOTETTA, VAIKKA PHYNILLE, UPONORILLE TAI NIIDEN TYTÄRYHTIÖILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, EIKÄ SITÄ KOROTETA, JOS TAPAHTUMIA TAI VAATEITA ON ENEMMÄN KUIN YKSI. EDELLÄ ESITETTYJÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MIKÄ TAHANSA ANNETTU TAKUU TAI KORJAAVA TOIMENPIDE EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. MIKÄÄN TÄSSÄ ESITETTY EI RAJOITA PHYNIN JA UPONORIN VASTUUTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA.

TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ESITETYT TAKUUT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET OVAT YKSINOMAISIA, JA NE KORVAAVAT LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKI MUUT SUULLISET TAI KIRJALLISET, NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET.

NIILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA NIIN VOIDAAN LAILLISESTI TEHDÄ, PHYN, UPONOR JA NIIDEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖT IRTISANOUTUVAT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKISTA MUISTA NIMENOMAISISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA JA SULKEVAT NE POIS, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPPAKELPOISUUTTA, HYVÄKSYTTÄVYYTTÄ, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA, TIETOJEN HÄVIÄMISTÄ TAI VAHINGOITTUMISTA, VIRUKSETTOMUUTTA TAI SUOJAA VIRUS- TAI HAITTAOHJELMAHYÖKKÄYKSILTÄ, TURVALLISUUTTA, SUORITUSKYKYÄ, HUOLELLISUUTTA, AMMATTITAITOISUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ NAUTINTAA TAI SITÄ, ETTÄ TUOTTEEN TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, TUOTTEEN VIAT TAI PUUTTEET KORJATAAN TAI TUOTTEEN KÄYTTÖ TUOTTAA TARKKOJA, LUOTETTAVIA JA OIKEA-AIKAISIA TULOKSIA, TIETOJA TAI MATERIAALIA. VERKKOPALVELUT, JOTKA ON TARKOITETTU TOIMIMAAN PHYN-TUOTTEIDEN KANSSA, ANTAVAT KÄYTTÄJILLE TIETTYJÄ TIETOJA. KAIKKI TÄLLAISET TIEDOT ANNETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. PHYN JA UPONOR EIVÄT TAKAA, ETTÄ TÄLLAISET TIEDOT OVAT SAATAVILLA, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA TAI ETTÄ TÄLLAISTEN TIETOJEN, VERKKOPALVELUJEN TAI PHYN-TUOTTEIDEN KÄYTTÖ SUOJAA KIINTEÄÄ OMAISUUTTA TÄYSIMITTAISESTI VESIVAHINGOILTA. MIKÄÄN PHYNIN, UPONORIN TAI PHYNIN TAI UPONORIN JÄLLEENMYYJÄN, EDUSTAJAN TAI TYTÄR- TAI KONSERNIYHTIÖN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI SAA AIKAAN TAKUUTA. TAKUUT RAJOITTUVAT ASIANOMAISEEN TAKUUAIKAAN SILTÄ OSIN KUIN NIISTÄ EI VOIDA IRTISANOUTUA TAI NIITÄ EI VOIDA SULKEA POIS.

TÄSSÄ SOPIMUKSESSA OLEVAT VIITTAUKSET ”EPÄSUORIIN, VÄLILLISIIN TAI LIITÄNNÄISVAHINKOIHIN TAI RANKAISEVIIN TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSIIN” KOSKEVAT KAIKKIA MENETYKSIÄ, (I) JOTKA EIVÄT OLLEET KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, (II) JOTKA OLIVAT SINUN MUTTA EIVÄT MEIDÄN TIEDOSSAMME JA/TAI (III) JOTKA OLIVAT KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, MUTTA JOTKA SINÄ OLISIT VOINUT ESTÄÄ, ESIMERKIKSI VIRUSTEN TAI ERILAISTEN HAITTAOHJELMIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT TAI TIETOJESI HÄVIÄMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN.

Epäsuoran takuun keston rajoittaminen ei ole eräissä maissa sallittu, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Tähän rajoitettuun takuuseen liittyvät vastuun rajoitukset

TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKIA VAHINKOJA RIIPPUMATTA VÄITETYSTÄ OIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA (ESIMERKIKSI SOPIMUS, SOPIMUSRIKKOMUS TAI MUU RIKKOMUS) JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO PHYNILLE TAI UPONORILLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA (PAITSI JOS TODISTAT, ETTÄ PHYN ON AIHEUTTANUT SINULLE VAHINKOA TAHALLAAN). SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA PHYNIN JA UPONORIN KUMULATIIVINEN KOKONAISVASTUU, JOKA JOHTUU TÄSTÄ RAJOITETUSTA TAKUUSTA TAI TUOTTEESTA TAI LIITTYY NIIHIN, VASTAA MÄÄRÄLTÄÄN ENINTÄÄN ALKUPERÄISEN OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMAA KOKONAISHINTAA. TÄMÄ RISKIN KOHDENTAMINEN HEIJASTUU TUOTTEESTA JA MAHDOLLISISTA PALVELUISTA VELOITETTUUN HINTAAN. HYVÄKSYT, ETTÄ TUOTTEEN JA PALVELUJEN HINTA OLISI PALJON KORKEAMPI, JOS PHYNIN TAI UPONORIN VASTUU OLISI LAAJEMPI.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI RAJOITA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TUOTEVASTUUSÄÄNNÖSTEN MUKAISIA LOPPUKÄYTTÄJIEN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

Jos jokin näistä määräyksistä on tähän takuuseen sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaan kokonaan tai osittain täytäntöönpanokelvoton, se katsotaan mitättömäksi eikä se vaikuta muiden määräysten tai niiden osan täytäntöönpanoon.

Tähän rajoitettuun takuuseen ja kaikkiin sopimuksen tai takuun rikkomisesta johtuviin tai muihin tästä johtuviin vaatimuksiin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.