TAKKU

Phyn LLC (”Phyn”) takaa tämän Phyn-tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että kun tuote on asennettu oikein ja käyttöolosuhteet ovat tavanomaiset, tuotteen materiaaleissa ja valmistustavassa ei esiinny vikoja kahden (2) vuoden aikana siitä päivästä, jona tuote on toimitettu ostajalle (”Rajoitettu takuuaika”).

Pidätämme oikeuden muuttaa rajoitetun takuun ehtoja milloin tahansa, joten tarkista tämä rajoitettu takuu aina, kun teet tilauksen tai muulla tavoin hankit Phyn-tuotteen.

Ongelmien ratkaiseminen

Jos Phyn toteaa, että tuote on asennettu asianmukaisesti ja että se on viallinen tämän rajoitetun takuun puitteissa, Phyn valinnaisesti joko (i) korjaa tai vaihtaa maksutta kaikki vialliset Phyn-tuotteet tai (ii) hyväksyy tuotteen palauttamisen ja palauttaa alkuperäisen ostajan tosiasiallisesti maksaman summan tuotteesta. Korjauksessa tai vaihdossa voidaan käyttää uutta tai kunnostettua tuotetta tai komponenttia Phynin harkinnan mukaan. Phyn pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa tuotteensa ilman ennakkoilmoitusta ja sanoutuu irti kaikista takuista korjata tai vaihtaa tällaiset lopetetut tuotteet. Jos Phyn ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta (esimerkiksi sen lopettamisen vuoksi), jota rajoitettu takuu koskee, Phyn tarjoaa toisen Phyn-tuotteen ostoa varten hyvityksen, joka on yhtä suuri kuin lopetetun tuotteen ostohinta. Jos tuotetta tai sen komponenttia ei ole enää saatavilla, Phyn voi oman harkintansa mukaan korvata tuotteen samoin toimivalla vastaavalla tuotteella.

Tämä on ainoa ja yksinomainen oikeuskeino, jos tämä rajoitettu takuu rikotaan. Tämä rajoitettu takuu on siirrettävissä alkuperäiseltä ostajalta myöhemmille omistajille, mutta takuuaikaa ei pidennetä eikä takuun kattavuutta laajenneta tällaisen siirron yhteydessä.

Mitä tämä rajoitettu takuu ei kata

Jotta tämä rajoitettu takuu olisi voimassa, Phyn-tuote on i) asennettava, huollettava ja korjattava ja sitä on käytettävä Phynin ohjeiden mukaisesti; ii) asennettava loppukäyttöympäristöön, johon tuote on tarkoitettu; ja (iii) asennettava voimassa olevien rakennus-, mekaniikka-, putkisto-, sähkö- ja muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

Rajoittamatta edellä mainittua tätä rajoitettua takuuta ei sovelleta ja se mitätöidään, jos Phyn toteaa, että jokin seuraavista on tapahtunut: i) tuotetta ei ole asennettu Phynin asennusoppaan ehtojen tai Phynin muiden kirjallisten ohjeiden mukaisesti; ii) tuotetta on muutettu tai siihen on kajottu millään tavoin taikka sitä on käsitelty tai huollettu väärin; iii) tuote on altistettu lämpötiloille ja/tai paineille, jotka ylittävät tuotteen rajoitukset, erittäin syövyttäville ilmakehän olosuhteille tai epänormaaleille fyysisille tai sähköisille rasituksille; iv) tuotteen asennuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa ei ole noudatettu Phynin ohjeita; tai (v) tuote on yhdistetty muihin kuin Phyn-laitteisiin. Tämä rajoitettu takuu ei kata tietojen häviämistä. Tämä rajoitettu takuu ei koske tuotteita, jotka on asennettu mihinkään muuhun kuin juomaveden syöttölinjaan (esimerkiksi kastelulinjat tai kaivosjärjestelmät). Tuotteen tai ohjelmiston luvaton käyttö voi heikentää tuotteen suorituskykyä ja saattaa mitätöidä tämän rajoitetun takuun.

Tämä rajoitettu takuu ei suojaa sellaisten ylivoimaisten esteiden varalta kuin tulva, salama, maanjäristys, sota, vandalismi ja varkaus. Se ei myöskään suojaa seuraavien varalta: tavanomaisen käytön aiheuttama kuluminen, eroosio, tyhjeneminen, vanheneminen, väärinkäyttö, pienjännitehäiriöt (esimerkiksi jännitekatkokset tai -laskut), luvaton ohjelma, yhteenliitettävyyden puutteet, riittämätön Wi-Fi-teho ja järjestelmän laitteiden muutokset.

Phyn ei myöskään anna mitään takuuta i) sellaisten ohjelmistojen tai palvelujen osalta, jotka Phyn on antanut tai asettanut saataville tuotteen yhteydessä, on ne sitten ladattu tuotteeseen tehtaalla, sisällytetty tuotteen mukana toimitettuihin tietovälineisiin tai asetettu ladattaviksi tuotteen yhteydessä; ii) sellaisten kolmansien osapuolten ohjelmisto- tai palvelutarjousten osalta, jotka on saatettu sisällyttää tuotteeseen, asettaa tuotteen kautta saataville tai liittää tuotteeseen; iii) sen osalta, että Phyn-tuotteen, -ohjelmiston tai -palvelujen toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iv) sen osalta, että Phyn-tuote, -ohjelmisto tai -palvelut tai muu laite, järjestelmä tai verkko, jossa tuotetta, ohjelmistoa tai palveluja käytetään, ei ole altis tunkeutumiselle tai hyökkäyksille; tai (v) sen osalta, että kolmannen osapuolen palvelu, jota tämän tuotteen käyttö saattaa vaatia, on jatkuvasti saatavilla.

30 päivän palautusoikeus

Jos olet tuotteen alkuperäinen ostaja, et ole asentanut tuotetta ja haluat mistä tahansa syystä palauttaa tuotteen, voit palauttaa sen alkuperäisessä kunnossa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä ostosta ja saada täyden hyvityksen.

Uponor Pro Squad Benefits and Enhancements (Supplemental Warranty)

The Uponor Pro Squad is made up of an elite group of authorized water specialists charged with advancing the plumbing industry and moving water forward.  The strength of the Uponor Pro Squad is its people, who are highly trained and authorized to install your Phyn Plus product.  If your Phyn Plus product was purchased from Uponor or an authorized Uponor Pro Squad member and installed by an authorized Uponor Pro Squad member, yet you still sustain property damage as a direct result of a water supply line leak while your Phyn Plus is installed and active, Uponor, Inc. (“Uponor”) will reimburse you for the amount of the deductible on your property insurance policy which covers the resulting damage, up to a maximum reimbursement of $3,000 (and further subject to the terms of the following paragraph and limitations of liability set forth in this Limited Warranty) (the “Supplemental Warranty”).  In addition, if your Phyn Plus product was purchased from Uponor or an authorized Uponor Pro Squad member and installed by an authorized Uponor Pro Squad member, the Limited Warranty Period will be extended from a period of two (2) years from the date of delivery to the purchaser to three (3) years from the date of installation by the authorized Uponor Pro Squad member.  Phyn Plus customers will qualify for this deductible reimbursement benefit and Supplemental warranty only if all other terms of this Limited Warranty are otherwise satisfied.

The following additional terms and conditions apply to the deductible reimbursement benefit of the Supplemental Warranty: (i) Uponor will not be obligated to reimburse any Phyn Plus customer for more than the amount of such customer’s insurance policy deductible as actually applied by their property insurance company; (ii) Uponor will not be obligated to reimburse any Phyn Plus customer for more than one insurance policy deductible in any twelve-month period; and (iii) Uponor must be provided with reasonable documentary proof that the insurance deductible for which reimbursement is sought was actually applied.

Takuupalvelun pyytäminen Phyn-tuotteelle

1. Ota yhteyttä Phyniin osoitteessa 1855 Del Amo Blvd., Torrance, CA 90501, USA, Attn: Asiakaspalvelu; soita (877) 749-6792 tai siirry Phyn.comiin viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun olet havainnut Phyn-tuotteen viallisuuden rajoitetun takuun aikana.

TÄRKEÄÄ: Kun esität vaateen tämän rajoitetun takuun nojalla, valmistaudu antamaan seuraavat tiedot:

  • Phyn-tuotteen osanumero (painettu laitteeseen)
  • MAC-osoite (painettu sinisessä asiakkaan pikaoppaassa olevaan etikettiin)
  • Kopio alkuperäisestä kuitista.

2. Phynin asiakaspalvelija opastaa sinua vaateen ajamisessa.

Phyn pidättää oikeuden tarkastaa vaurioituneen Phyn-tuotteen. Vaurioituneen tuotteen on pysyttävä tarkastettavana, kunnes vaade on käsitelty. Vaateita ratkaistaessa Phyn pidättää itsellään sijaantulo-oikeuden ostajan mahdollisten olemassa olevien vakuutusten osalta.

Jos tuote on joko korjattu tai vaihdettu tämän rajoitetun takuun nojalla, tämän rajoitetun takuun ehdot koskevat tuotetta sen ajanjakson, joka on pidempi seuraavista: (a) yhdeksänkymmentä (90) päivää korjatun tai korvaavan tuotteen asennuspäivästä, tai b) jäljellä oleva rajoitetun takuun voimassaoloaika.

Phyn ei anna mitään takuuta, ellei vaateesi ole tehty tämän rajoitetun takuun kaikkien ehtojen mukaisesti edellä esitetyllä tavalla.

Poissulkemiset ja vastuuvapauslausekkeet tämän rajoitetun takuun nojalla

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka määräytyvät valtioittain. Jotkin valtiot eivät salli satunnaisten, välillisten tai muuntyyppisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä esitetyt rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämän rajoitetun takuun ehtoja sovelletaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Täydellinen kuvaus laillisista oikeuksistasi on lainkäyttöalueellasi sovellettavissa laeissa, ja voit halutessasi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

ELLEI TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA MUUTA MÄÄRÄTÄ JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, PHYN TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAI NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA OIKEUDENOMISTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ESIKUVALLISISTA, RANKAISUTOIMIEN AIHEUTTAMISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT LIIKEVOITON TAI TULOJEN MENETYKSISTÄ, KIINTEÄN TAI IRTAIMEN OMAISUUDEN VAHINGOT, VAHINGOT LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, HENKILÖVAHINGOT, VAHINGOT YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, VELVOLLISUUKSIEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ MUKAAN LUKIEN VILPITTÖMÄN MIELEN TAI KOHTUULLISEN HUOLELLISUUDEN VELVOITTEET, HUOLIMATTOMUUDESTA JA/TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA RAHALLISESTA TAI MUUSTA MENETYKSESTÄ), RIIPPUMATTA VASTUUN TEORIASTA (SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS TAI MUU), JOKA LIITTYY TUOTTEEN KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SITÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO PHYNILLE TAI SEN TYTÄRYHTIÖILLE ILMOITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, JA USEAMMAN KUIN YHDEN TAPAHTUMAN TAI VAATEEN OLEMASSAOLO EI NOSTA SITÄ. EDELLÄ ESITETTYJÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA TARJOTTU TAKUU TAI OIKEUSKEINO EI TÄYTTÄISI PÄÄASIALLISTA TARKOITUSTAAN. MIKÄÄN TÄSSÄ MAINITTU EI RAJOITA PHYNIN VASTUUTA LIITTYEN KUOLEMAAN TAI RUUMIINVAMMOIHIN.

TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ESITETYT TAKUUT JA OIKEUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA, JA NE KORVAAVAT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI MUUT, SUULLISET JA KIRJALLISET, NIMENOMAISET JA IMPLISIITTISET.

NIILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA SE ON LAILLISTA, JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, PHYN JA SEN TYTÄRYHTIÖT TÄTEN MITÄTÖIVÄT JA SULKEVAT POIS KAIKKI MUUT, NIMENOMAISET, SÄÄNTÖMÄÄRÄISET TAI IMPLISIITTISET TAKUUT, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA IMPLISIITTISET TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ, LAADUN RIITTÄVYYDESTÄ, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, VIRUSTEN PUUTTEESTA, VIRUKSETTOMUUDESTA TAI HAITTAOHJELMAHYÖKKÄYKSISTÄ, TURVALLISUUDESTA, SUORITUSKYVYSTÄ, HUOLIMATTOMUUDEN PUUTTEESTA, AMMATTITAITOISESTA TYÖNJÄLJESTÄ, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAIKKA, SIITÄ, ETTÄ TUOTTEEN TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, TUOTTEEN VIAT KORJATAAN TAI TUOTTEEN KÄYTTÖ TUOTTAA PAIKKANSAPITÄVÄT, LUOTETTAVAT JA AJANTASAISET TULOKSET, TIEDOT, MATERIAALIT TAI DATAN. PHYN-TUOTTEIDEN KANSSA KÄYTETTÄVÄT VERKKOPALVELUT ANTAVAT KÄYTTÄJILLE TIETTYÄ TIETOJA. KAIKKI TÄLLAISET TIEDOT ANNETAAN ”SELLAISENAAN”. PHYN EI TAKAA, ETTÄ TÄLLAISET TIEDOT OVAT SAATAVILLA, PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA TAI ETTÄ TÄLLAISTEN TIETOJEN, KUTEN VERKKOPALVELUIDEN, TAI PHYN-TUOTTEIDEN KÄYTTÄMINEN SUOJAA KIINTEÄN OMAISUUDEN TÄYSIN VESIVAHINGOILTA. MIKÄÄN PHYNIN TAI SEN MYYJÄN, JÄLLEENMYYJÄN, AGENTIN, EDUSTAJAN TAI TYTÄRYHTIÖN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI MUODOSTA TAKUUTA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TAKUITA EI VOI MITÄTÖIDÄ TAI SULKEA POIS, NE RAJOITTUVAT KYSEISEN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAJAN KESTOON.

Jotkut valtiot eivät salli implisiittisen takuun keston rajoittamista, joten edellä esitetyt rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Tämän rajoitetun takuun mukaisen vastuun rajoitukset

TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKIA VAHINKOJA RIIPPUMATTA LAKITEORIASTA, JOLLA NIITÄ PERUSTELLAAN (SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA SOPIMUKSEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEN JA OIKEUDENLOUKKAUKSEN), JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO PHYNILLE ILMOITETTU MENETYKSEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA (ELLET TODISTA, ETTÄ PHYN AIHEUTTI SINULLE VAHINKOJA TIETOISESTI). SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA PHYNIN KUMULATIIVISEN VASTUUN KOKONAISMÄÄRÄ LIITTYEN TÄHÄN RAJOITETTUUN TAKUUSEEN TAI TUOTTEESEEN EI YLITÄ ALKUPERÄISEN OSTAJAN TUOTTEESTA TODELLISUUDESSA MAKSAMAA HINTAA. TÄMÄ RISKIN JAKAUTUMINEN HEIJASTUU TUOTTEESTA JA PALVELUISTA VELOITETTAVAAN HINTAAN, JOS JOHONKIN. HYVÄKSYT, ETTÄ TUOTTEEN JA PALVELUIDEN HINTA OLISI PALJON KORKEAMPI, JOS PHYN SITOUTUISI LAAJEMPAAN VASTUUSEEN.