Slutanvändaravtal

Phyn LLC och alla dess dotterföretag och associerade företag (”Phyn” eller ”vi”) tackar dig för att du har valt en av våra produkter (detta ”produkt”).  Detta slutanvändaravtal (detta ”avtal”) är ett juridiskt dokument som innehåller villkoren enligt vilka begränsad användning av viss programvara (enligt nedanstående definitionen) som drivs tillsammans med produkten licensieras till dig.

VÄNLIGEN LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER DENNA PRODUKT.

GENOM ATT KRYSSA FÖR RUTAN ELLER KLICKA PÅ KNAPPEN FÖR ATT ACCEPTERA NÄR DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN FÖR FÖRSTA GÅNGEN SAMTYCKER DU TILL ALLA VILLKOREN I DETTA AVTAL.  ÄVEN GENOM ATT ANVÄNDA, KOPIERA ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL ALLA VILLKOREN I DETTA AVTAL.  OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA VILLKOR SKA DU INTE KRYSSA FÖR RUTAN ELLER KLICKA PÅ KNAPPEN OCH/ELLER INTE ANVÄNDA, KOPIERA ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN UTAN ISTÄLLET AVINSTALLERA PROGRAMVARAN FRÅN ALLA ENHETER SOM DU ÄGER ELLER FÖRFOGAR ÖVER.  OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL OCH HAR KÖPT EN PRODUKT SOM INKLUDERAR PROGRAMVARAN FRÅN EN AUKTORISERAD HANDLARE, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER APPBUTIK (ENLIGT NEDANSTÅENDE DEFINITIONEN) KAN DU VARA BERÄTTIGAD ATT ÅTERLÄMNA PRODUKTEN FÖR ÅTERBETALNING I ENLIGHET MED DE TILLÄMPLIGA VILLKOREN FÖR ÅTERLÄMNING.

Programvaran till denna licensieras till dig av Phyn och, i tillämpliga fall, av Phyns leverantörer.  ”programvara” är: (i) all fasta program och tillhörande filer som tillhandahålls avseende produkten; (ii) alla program, applikationer eller ”appar” och tillhörande filer som tillhandahålls avseende produkten; (iii) alla modifierade versioner och uppdateringar eller förbättringar av sådana program (som exempelvis tillhandahålls via webbaserade uppdateringar); (iv) alla efterföljande versioner av sådana program; och (v) alla kopior på sådana program och filer.  ”Programvara” inkluderar inte programvara med öppen källkod (enligt nedanstående definition).

”Du” avser köparen, mottagaren eller annan slutanvändare av den produkt som innehåller programvaran eller köparen, mottagaren eller annan slutanvändare av den fristående programvaran.  ”Du” kan också avse en person som har laddat ner programvaran från en auktoriserad webbplats såsom http://www.phyn.com eller från en auktoriserad appmarknad eller appbutik såsom Apples App Store eller Google Play (alla sådana appmamrknader eller appbutiker betecknas som ”appbutik” eller kollektivt som ”appbutiker” i detta avtal).

1.                   LICENSIERADE RÄTTIGHETER.  Phyn beviljar dig härmed rätten att använda kopior av programvaran i objektkodform på enheter som du äger (eller, om det handlar om fast programvara, en kopia av den fasta programvaran i objektkodform uteslutande på den produkt som den fasta programvaran hör till) för privata, icke-kommersiella ändamål, såvida din produkt inte är märkt som ”Small-Medium Business”- eller ”SMB”-produkt, eller för privata och kommersiella ändamål, såvida produkten är märkt som ”Small-Medium Business”- eller ”SMB”-produkt.  Som en del av denna licens har du rätt att (A) använda programvaran på det vis som beskrivs i programvarans användardokumentation, (B) göra så många kopior av programvaran som du rimligtvis behöver för egen användning (med undantag för fast programvara) om programvaran tillhandahålls för nedladdning till en dator eller en mobil enhet och (C) varaktigt överföra alla dina rättigheter att använda produkten (inklusive programvaran) till en annan person förutsatt att denna person också samtycker till villkoren i detta avtal och förutsatt att du slutar använda produkten och programvaran efter en sådan överföring.

Du hittar användardokumentationen för programvaran på ”Support”-sidan på den relevanta Phyn-webbplatsen.

2.                   LICENSBEGRÄNSNINGAR.  Programvaran tillhandahålls till dig endast på bas av en begränsad licens i enlighet med detta avtal.  Du har den icke-exklusiva rätten att använda programvaran i enlighet med detta avtal.  Du har dock inte rätt att (i) ändra, anpassa programvaran, produkten som innehåller programvaran eller användardokumentationen eller på annat sätt skapa härledda verk från programvaran, produkten som innehåller programvaran eller användardokumentationen (med undantag för vad som kan vara tillåtet på grund av en tillämplig licens för öppen källkod); (ii) hyra ut, underlicensiera, återförsälja, låna ut, omfördela eller på annat sätt överföra (med undantag för ovanstående uttryckliga tillstånd) programvaran eller användardokumentationen, varken för kommersiella andra ändamål; (iii) bakåtutveckla, dissassemblera, dekryptera eller dekompilera produkten eller programvaran eller på annat sätt försöka överföra programvaran till ett människoläsbart format, med undantag för och inom gränserna för de fall där sådan aktivitet tillåts av tillämpliga lagar eller där Phyn är skyldig att tillåta sådan aktivitet enligt villkoren för en tillämplig licens för öppen källkod. (iv) ta bort eller ändra copyright-, märkes- eller övrig skyddsinformation i programvaran eller användardokumentationen; (v) använda produkten, programvaran eller användardokumentationen för att utveckla en konkurrerande hårdvaru och/eller programvaruprodukt eller på något annat sätt som inte anges i detta avtal eller i användardokumentationen; (vi) om programvaran är fast programvara, kopiera den fasta programvaran (med undantag för en enskild säkerhetskopia för arkiveringsändamål), använda den på ett fleranvändarsystem eller använda den oberoende av den produkt som den är integrerad i; (vii) använda programvaran till att överföra datavirus eller annan/andra skadlig datorkod, skadliga filer eller skadliga program, eller till att förbigå, avaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i programvaran; (viii) använda programvaran till att samla in tredje parts identifierbara personuppgifter, till att skicka oauktoriserad kommersiell kommunikation eller till att inkräkta på tredje parts personliga integritet, eller (ix) använda programvaran i något olagligt syfte och/eller på något sätt som bryter mot detta avtal.  Phyn förbehåller sig härmed alla rättigheter som Phyn inte uttryckligen beviljer dig enligt detta avtal.  Du kommer inte att förvärva sådana rättigheter, vare sig genom otillbörligt utnyttjande av en rättighet, implikation eller på annat sätt.

3.                   PROGRAMVARUBEGRÄNSNINGAR.  Om du har laddad ner programvaran från en appbutik berörs du även av denna appbutikens eventuella användarvillkor.  Sådana användarvillkor kan förbjuda dig att göra vissa saker som du enligt detta avtal får göra, eller tillåta dig att göra vissa saker som du enligt detta avtal inte får göra.  Dessutom kan tillämpningen av appbutikens användarvillkor resultera i att andra villkor i detta avtal inte gäller för programvaran eller att de gäller på annat sätt än vad som anges i detta avtal.  I de fall där din användning av programvaran berörs av någon appbutikens användarvillkor och en konflikt uppstår mellan villkoren i detta avtal och appbutikens användarvillkor är det appbutikens villkor som gäller, men endast i den utsträckning som är nödvändig för att lösa konflikten; i övrigt ska villkoren i detta avtal äga full kraft.  Utan hinder av motsägande bestämmelser i detta avtal godkänner du genom att använda programvaran att du tar fullt ansvar för att du förstått villkoren i detta avtal liksom eventuella appbutikernas användarvillkor som kan vara relevanta för programvaran eller produkten.

4.                   UPPGRADERINGAR OCH UPPDATERINGAR.  Även om Phyn inte har någon skyldighet att göra det, kan Phyn tillhandahålla uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran.  Villkoren i detta avtal ska reglera eventuella uppgraderingar som tillhandahålls av Phyn som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga fasta programvaran och/eller programvaran, såvida inte sådan uppgradering åtföljs av en separat slutanvändarlicens, i vilken händelse villkoren för den licensen ska gälla.  Om du bestämmer dig för att inte hämta och använda en uppgradering eller uppdatering som tillhandahålls av Phyn är du införstådd med att du kan utsätta programvaran för allvarliga säkerhetsrisker eller orsaka att programvaran blir instabil eller upphör att fungera.  Vissa produkter innehåller också en automatisk uppdateringsfunktion som ger oss möjlighet att automatiskt göra uppdateringar.  Du kan ändra inställningarna för automatisk uppdatering i produktens kontoinformation.  I mycket sällsynta fall kan uppdateringar fortfarande utföras automatiskt, oberoende av inställningarna för automatisk uppdatering.  Detta kan t.ex. vara fallet när vi tillhandahåller en automatisk uppdatering som korrigerar en säkerhetsbrist eller sårbarhet i nätverket.  Vi kan också automatiskt tillhandahålla uppdaterade datafiler för programvaran för din räkning, till exempel för att tillhandahålla uppdaterad enhetsinformation så att du kan identifiera nya enheter i nätverket.  Dessa datafiler uppdaterar inte din fasta programvara, utan består av programvarufiler som cache-lagras på din produkt och åsidosätter äldre filer.  Genom att godkänna detta avtal samtycker du till automatiska uppdateringar.

5.                   DATA OCH INTEGRITET.  Vi är angelägna i att skydda din personliga integritet.  Vårt mål är att du ska ha en positiv upplevelse när du använder våra appar, produkter och tjänster samtidigt som dina personuppgifter enligt definitionen i Phyns Dataskyddspolicy (”dataskyddspolicyn”) ska vara säkra.  En beskrivning av våra integritetsskyddsrutiner finns i vår dataskyddspolicy.  Dina uppgifter kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Phyns dataskyddspolicy, som genom denna referens införlivas i detta avtal och som kan visas på www.phyn.com/privacy.

6.                   PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD  Du godkänner härmed att programvaran kan innehålla öppen källkod.  Detta avtal omfattar inte programvara med öppen källkod som ingår i programvaran.  Istället ska villkoren i det tillämpliga licensavtalet för programvara med öppen källkod gälla för programvaran med öppen källkod.  Inga delar av detta avtal begränsar dina rättigheter under eller ger dig rättigheter som överskrider något licensavtal för programvara med öppen källkod.  Du godkänner att licensen för programvara med öppen källkod gäller enbart mellan dig och tillämplig licensgivare för denna programvara med öppen källkod.  Du ska följa villkoren i alla eventuella tillämpliga licenser för programvara med öppen källkod.  Information om licens och upphovsrätt för programvaran med öppen källkod finns i produktdokumentationen och under fliken ”Support” på Phyns webbplatser.  Phyn har ingen skyldighet att tillhandahålla underhåll eller support för programvara med öppen källkod eller produktprogramvara som har ändrats av dig i enlighet med licensavtalet för en programvara med öppen källkod.

”Programvara med öppen källkod” avser alla programvaror eller programvarukomponenter eller teknik som omfattas av ett licensavtal för programvara med öppen källkod.  Licensavtal för programvara med öppen källkod är i allmänhet licensavtal som gör källkoden tillgänglig så att den fritt kan ändras och distribueras, men kan även tillämpas på teknik som endast tas emot och distribueras i objektkodform.  Exempel på några licensavtal för programvara med öppen källkod: (a) GNU:s General Public License (GPL) eller Lesser/Library GPL (LGPL); (b) OpenSSL License, (c) Mozilla Public License, (d) Berkeley Software Distribution (BSD) License och (e) Apache License.

7.                   IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.  Alla immateriella rättigheter (till exempel upphovsrättigheter, patent, affärshemligheter och varumärken) i samband med programvaran (till exempel all innehåll som införlivats i programvaran), det medföljande tryckta materialet samt alla kopior av programvaran tillhör Phyn eller dess leverantörer.  Därför måste du behandla Programvaran som vilket annat material som helst som skyddas av lagar och traktat gällande internationell egendomsrätt och i enlighet med detta avtal.

8.                   PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART.  Programvaran kan innehålla länkar eller andra funktioner som gör det lättare för dig att besöka eller logga in på utomstående tredjepartswebbplatser (”länkade platser”).  Dessa funktioner tillhandahålls endast för din bekvämlighet.  Länkade platser kontrolleras inte av Phyn och Phyn ansvarar inte för och stödjer inte innehållet på eller villkoren för de länkade platserna. Detta inbegriper information eller material som kan finnas på sådana länkade platser.  Du måste själv göra en oberoende bedömning av din interaktion med de länkade platserna.  Du avsäger dig härmed alla juridiska fordringar du kan ha gentemot Phyn gällande dessa länkade platser eller tredje parts produkter eller tjänster samt din användning av dessa länkade platser, tredje parts produkter eller tjänster.  Vi uppmanar dig att läsa villkoren och integritetspolicyn för varje tredjepartswebbplats du väljer att besöka.

9.                   SKADESLÖSHET.  Om Phyn hålls skadeståndsskyldigt, involveras i en juridisk tvist eller åsamkas ekonomiska förluster eller annan skada som resultat av att du bryter mot detta avtal, kommer du i den utsträckning som tillåts enligt lagarna att åläggas att ersätta Phyn för samtliga utgifter, inklusive Phyns eventuella rimliga kostnader för juridiska ombud samt rättegångskostnader, förutom i den utsträckning som Phyn har bidragit till förlusten eller skadan.

10.                 GILTIGHETSPERIOD.  Detta avtal träder i kraft när du klickar på den knapp ”Jag godkänner” eller när du på annat vis använder, kopierar eller installerar programvaran, vilket innebär att du godkänner och samtycker till detta avtal.  När det godkänts gäller avtalet tills det sägs upp eller upphör.  Den begränsade licensen i detta avtal upphör automatiskt om du inte bryter mot något av villkoren i detta avtal.  Du samtycker till att vid ett sådant upphörande omedelbart förstöra alla program och dokumentation som hör till programvaran, inklusive alla kopior du gjort eller erhållit, och att på annat vis sluta använda programvaran.  Om programvaran är installerad på en persondator eller mobil enhet måste du omgående avinstallera programvaran.  Om programvaran är programvara eller fast programvara som är inbäddad i en produkt måste du sluta använda produkten.  Alla bestämmelser i detta avtal, med undantag för avsnitt 1 och den begränsade garantin i avsnitt 12 (första stycket), gäller även då avtalet har upphört.

11.                 VIKTIGT MEDDELANDE OM DINA KONSUMENTRÄTTIGHETER (PERSONER SOM ÄR BOSATTA UTANFÖR EU).  VISSA LÄNDER, DELSTATER OCH/ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA VILLKOR ELLER GARANTIER, OCH/ELLER TILLÅTER INTE ATT PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SÄLJS UTAN GARANTIER.  OM SÅDAN LAGSTIFTNING GÄLLER DÄR DU BOR KOMMER FÖLJAKTLIGEN VISSA ELLER ALLA AVSNITT NEDAN MED NAMNEN ”BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNING” OCH ”ALLMÄNNA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR” EVENTUELLT INTE ATT GÄLLA DIG.  ENDAST SÅDANA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR LAGLIGA I DIN JURISDIKTION GÄLLER DIG, OCH I SÅDANA FALL SKA PHYNS SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNINGEN SOM ÄR TILLÄMPLIG UNDER GÄLLANDE LAG.  I VILKEN UTSTRÄCKNING DESSA BEGRÄNSADE GARANTIER KAN GENOMDRIVAS BEROR PÅ DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN DÄR DU BEFINNER DIG, OCH DU KAN DÄRTILL HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.  I TILL EXEMPEL AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND FINNS DET FÖR VÅR PROGRAMVARA, OCH FÖR MEDIUM SOM DEN LEVERERAS PÅ, LAGSTADGADE GARANTIER BETRÄFFANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT AUSTRALIENSISK KONSUMENTLAGSTIFTNING ELLER CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 (NYA ZEELAND) (SE YTTERLIGARE INFORMATION NEDAN).

DETTA AVTAL ÄR INTE AVSETT ATT OCH KOMMER INTE ATT: (I) ÄNDRA ELLER UTESLUTA NÅGON LAGSTADGAD KONSUMENTRÄTTIGHET SOM INTE LAGLIGEN KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS, ELLER (II) BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA NÅGON RÄTTIGHET DU HAR GENTEMOT DEN PERSON SOM SÅLDE EN PRODUKT TILL DIG OM DEN PERSONEN HAR BRUTIT MOT SÄLJAVTALET SOM UPPRÄTTATS MELLAN ER.  DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED ALL TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INKLUSIVE LOKALA LAGAR OCH BESTÄMMELSER SOM GÄLLER I DET LAND ELLER DEN REGION DÄR DU ÄR BOSATT ELLER DÄR DU HÄMTAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

VISS LAGSTIFTNING, TILL EXEMPEL DEN AUSTRALIENSISKA KONSUMENTLAGEN OCH KONSUMENTGARANTILAGEN 1993 (NYA ZEELAND), KAN GÖRA GÄLLANDE GARANTIER OCH VILLKOR ELLER ÅLÄGGA PHYN GARANTIER ELLER SKYLDIGHETER SOM SYFTAR TILL ATT SKYDDA VISSA INKÖPARE AV VAROR OCH TJÄNSTER I AUSTRALIEN ELLER NYA ZEELAND UNDER OLIKA OMSTÄNDIGHETER (”GÄLLANDE LAGSTIFTNING I AUSTRALIEN ELLER NYA ZEELAND”).  INGENTING I DETTA AVTAL UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR EVENTUELLA VILLKOR, GARANTIER, RÄTTIGHETER ELLER GOTTGÖRANDEN SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA ELLER TILLÄMPLIGA ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING I AUSTRALIEN ELLER NYA ZEELAND, I DE FALL DÄR SÅDANA INTE LAGLIGEN KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS.  Om något villkor eller någon garanti underförstås i detta avtal eller fastslås i tillämplig lagstiftning i Australien/Nya Zeeland och inte kan undantas, men Phyn kan välja typ av gottgörelse, är Phyns skadeståndsansvar vid brott mot villkoret eller garantin begränsat till något eller några av följande: (a) för en vara gäller att varan ersätts eller att en likvärdig vara erbjuds som ersättning, att varan repareras eller att inköpsbeloppet återbetalas om en reparation av varan bedöms vara orimlig, (b) för en tjänst gäller att tjänsten ska tillhandahållas på nytt, eller att kostnaden för att tjänsten ska tillhandahållas på nytt ska betalas.  Utöver dessa gottgörelser kan en ”konsument” (i den mening som definieras av CGA) begära ersättning för rimligen förutsebar förlust (med undantag för förlust eller skada från att varans värde minskar) som uppstår som en följd av det inledande problemet.

12.                 VIKTIGT MEDDELANDE OM DINA KONSUMENTRÄTTIGHETER (PERSONER SOM ÄR BOSATTA INOM EU).  Genom att godkänna detta avtal och ladda ner programvaran avstår du från alla rättigheter du kan ha avseende en ångerfrist inom vilken programvaran kan återlämnas enligt konsumentsrättsdirektivet 2011/83/EU och/eller lagarna för införlivande av direktivet i ditt lands lagstiftning.

Inga delar av detta avtal är avsedda eller kommer att begränsa dina rättigheter enligt unionsrätten och/eller ditt lands rätt, till exempel programvarans kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål och dess överensstämmelse med beskrivningen av programvaran som vi gjorde innan du godkände detta avtal.

I detta avtal avser hänsyftningar till ”speciella, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda skador eller följdskador” alla skador som (i) inte rimligtvis kunde förutses av båda parter; (ii) var uppenbara för dig men inte för oss och/eller; och/eller (iii) rimligtvis kunde förutses av båda parter men kunde ha undvikits av dig, såsom exempelvis (bland annat) förluster orsakade av virus, sabotageprogram eller andra skadliga program eller förlust av eller skada på dina data.

Du samtycker till att använda programvaran i enlighet med all tillämplig lagstiftning, inklusive lokala lagar och bestämmelser som gäller i det land eller den region där du är bosatt eller där du hämtar eller använder programvaran.

13.                 FRISKRIVNING.  Med undantag för vad som skrivs i avsnitt 11 och 12 och i den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning, så levereras programvaran och alla relaterade program och all relaterad dokumentation i befintligt skick med alla eventuella fel och utan garanti av något slag.  I de jurisdiktioner där de enligt lag kan göra detta, och i största möjliga utsträckning enligt gällande lag, friskriver sig Phyn, dess återförsäljare och leverantörer härmed från alla andra garantier, vare sig uttryckliga, lagstadgade eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, acceptabel eller nöjaktig kvalitet, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter, äganderätt, lämplighet för ett visst syfte, förlust av eller skada på data, frånvaro av virus eller frihet från attacker av virus eller skadeprogram, säkerhet, prestanda, frånvaro av försummelse, fackmannamässigt utförande, störningsfri användning, att funktionerna i programvaran kommer att uppfylla dina krav, eller att din användning av programvaran och tillhörande information, program och dokumentation eller deras prestanda kommer att vara avbrottsfria eller felfria; eller att fel i programvaran kommer att korrigeras, eller att din användning av programvaran och tillhörande information, program och dokumentation kommer att generera korrekta, tillförlitliga, tidsmässiga resultat, material eller data.  Muntliga eller skriftliga uppgifter eller råd från Phyn eller en återförsäljare, en representant eller ett närstående företag utgör ingen som helst garanti.  I den utsträckning garantier inte kan friskrivas eller undantas är de begränsade till tidslängden på den relevanta garantiperioden.

Din användning av programvaran, produkten och relaterade program och relaterad dokumentation sker på egen risk och under eget ansvar.  Du är ensamt ansvarig för (och Phyn friskriver sig från) alla eventuella förluster, skadestånd eller skador, inklusive på ditt hem, VVS-system, elsystem, rördragningar, produkten, övrig kringutrustning ansluten till produkten, dator, mobil enhet och alla övriga objekt och husdjur i hemmet, som uppstår som en följd av felaktig användning av programvaran, produkten och relaterade program och relaterad dokumentation.  Du ansvarar för att följa alla säkerhetsvarningar och vidta de försiktighetsåtgärder som medföljer produkten.  Om du känner dig osäker inför att använda produkten när du läst säkerhetsvarningarna måste du returnera produkten till inköpsstället och sluta använda programvaran.  Phyn ansvarar inte för (i) din oförmåga att följa säkerhetsvarningar, vidta försiktighetsåtgärder eller följa eventuella andra anvisningar som medföljer produkten och/eller programvaran, (ii) din oaktsamhet vid användningen av produkten och/eller programvaran, eller (iii) din avsiktligt felaktiga användning av produkten eller programvaran.

Du godkänner dessutom att programvaran och alla tillhörande program och tillhörande dokumentation inte är certifierade för nödfallshantering och inte avsedda eller lämpliga för användning i situationer eller miljöer där brister, förseningar eller fel eller inexaktheter i data eller uppgifter som programvaran tillhandahåller skulle kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga skador på egendom eller miljö, till exempel i samband med drift av kärnenergianläggningar, navigerings eller kommunikationssystem i flygplan, flygkontrolltjänster, livsuppehållande system eller vapensystem.  Du förstår att produkten och programvaran inte är en del av och inte innehåller ett nödanropssystem som övervakas av tredje part.  Phyn övervakar inte nödanrop och kommer inte att skicka utryckningspersonal till ditt hem om nödfall uppstår.  Phyns kundtjänstkontakter kan inte betraktas som en livräddande lösning och är inte en ersättning för nödtjänster.  Alla livshotande situationer och nödsituationer ska hänvisas till lämplig nödtjänst i ditt område.

Du ansvarar för att säkerhetskopiera ditt system, till exempel material, information eller data som du använder eller har i din ägo i anslutning till produkten eller programvaran, och Phyn har inget skadeståndsansvar om du inte förmår säkerhetskopiera ditt system eller material, information eller data.

Vissa av Phyns produkter och programvaror kan övervaka energi- eller vattenanvändningen i hemmet.  Phyn varken garanterar eller utlovar någon specifik nivå på energi- eller vattenbesparingar eller andra ekonomiska fördelar vid användningen av produkterna eller programvarorna eller andra funktioner.  Faktiska besparingar och tillhörande ekonomiska fördelar varierar beroende på faktorer utanför Phyns kontroll eller kunskaper.  Då och då kan Phyn komma att använda programvaran för att tillhandahålla information som är unik för dig och din energi- eller vattenanvändning och föreslå ett tillfälle att sänka energi- eller vattenkostnaderna genom att följa förslag eller använda funktioner hos produkten eller programvaran.  Du godkänner att denna information inte garanterar faktiska besparingar och du samtycker till att inte begära ekonomiska eller andra gottgörelser från Phyn om dina besparingar skiljer sig åt.  All information som Phyn tillhandahåller dig erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.  Vi kan inte garantera att den är korrekt eller uppdaterad.  Vid tillfällen när den är kritisk kan informationen som tillhandahålls via programvaran inte ersätta direkttillgång till informationen i hemmet.

14.                 ALLMÄNNA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR.  Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av underförstådda garantier eller av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, så dessa begränsningar eller uteslutningar kanske inte gäller dig.  Detta avtal ger dig vissa lagstadgade rättigheter, som varierar mellan olika rättsområden.  I största möjliga utsträckning enligt gällande lag ska Phyn, dess närstående företag, associerade företag, återförsäljare, representanter eller leverantörer eller deras respektive ledare, direktörer, anställda, licensgivare eller övertagare (i denna avsnitt 14 ”associerade parter”) under inga omständigheter hållas ansvariga för några som helst indirekta, exemplariska, straffrättsliga, speciella skador, oförutsedda skador eller följdskador (till exempel ersättning förlust av vinst eller uteblivna intäkter, avbruten verksamhet, personskador, förlust av sekretess, förlust av möjlighet att använda produkter eller tjänster från tredje part, utebliven möjlighet att uppfylla plikter inklusive god tro eller rimlig aktsamhet, försumlighet samt och alla andra materiella och övriga förluster), oavsett vad talan grundas på (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund), som uppkommer av eller på något sätt har samband med användning eller utebliven möjlighet att använda programvaran, även om Phyn eller andra sådana entiteter eller personer har underrättats om möjligheten till sådana skador.  Under inga omständigheter ska det sammanlagda ersättningsansvaret för Phyn och eller dess associerade parter gentemot dig för alla skador överskrida det lägre beloppet på femtio dollar (50,00 USD) eller det pris du betalade för produkten, programvaran eller mediet som innehåller programvaran.  Denna begränsning är kumulativ och ökas inte vid förekomster av fler än en/ett skada eller anspråk.  Ovanstående förbehåll gäller även om någon garanti eller gottgörelse förfelar sitt grundläggande syfte.  Inget i detta avsnitt är avsett att begränsa skadeståndsansvaret för Phyn och dess associerade parter under tillämplig lagstiftning, gällande dödsfall eller kroppsskada till följd av vårdslöshet eller annan oaktsamhet från Phyns och dess associerade parters sida.

Garantierna eller gottgörelserna enligt detta avtal är exklusiva och, i den utsträckning som lagen tillåter, ersätter alla andra, både muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda.

15.                 LAGSTIFTNING OM EXPORTKONTROLL  Du accepterar att användningen av programvaran faller under US-amerikansk och lokal lagstiftning om exportkontroll.  Du intygar och försäkrar att du inte är medborgare i ett land med embargo eller ett land som ”stöder terrorism”, eller är en otillåten slutanvändare enligt tillämpliga US-amerikanska eller lokala lagar, föreskrifter eller listor om export, anti-terrorism.  Du samtycker till att strikt följa all lagstiftning gällande exportbegränsningar och samtycker till att inte exportera, återexportera, omdirigera, överföra eller avslöja någon del av programvaran eller dess tekniska information eller material, direkt eller indirekt, i strid med tillämpliga exportlagar eller -föreskrifter.

16.                 ANVÄNDARE PÅ US-AMERIKANSKA MYNDIGHETER.  Programvaran och dokumentationen räknas som kommersiella varor (”commercial items”) enligt definitionen i 48 C.F.R. 2.101 och 48 C.F.R. 12.212.  Alla användare inom myndigheter erhåller programvaran och dokumentationen endast med rättigheterna i detta avtal som gäller kunder i den privata sektorn.  Användning av antingen programvaran eller användardokumentationen eller både och utgör samtycke av de US-amerikanska myndigheterna till att programvaran och dokumentationen är kommersiell programvara (”commercial computer software”) och kommersiell programvarudokumentation (”commercial computer software documentation”) och utgör ett godkännande av rättigheterna och begränsningarna däri.

17.                 ALLMÄNNA VILLKOR.  Om någon del av detta avtal eller några villkor i det skulle visa sig vara ogiltiga eller ogenomförbart i enlighet med gällande lagstiftning i en viss jurisdiktion ska denna del eller dessa villkor tolkas och genomdrivas i den största möjliga omfattning som tillåts i en sådan jurisdiktion, och övriga bestämmelser eller delar av dessa ska fortsätta att gälla fullt ut.  Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Phyn och dig vad gäller programvaran och din användning av denna och åsidosätter villkor som står i konflikt eller tilläggsvillkor som finns i  köp order eller någon annanstans.  Ingen bestämmelse i detta avtal får avsägas, ändras eller ersättas förutom genom ett skriftligt avtal som godtas av både Phyn och dig.  Phyns dataskyddspolicy som refereras till i detta avtal kan dock ändras på det sätt som beskrivs i det dokumentet.  Phyn tillhandahåller eventuellt översättningar av detta avtal som en service till sina användare.  Om konflikter eller avvikelser finns mellan den engelska versionen och översättningar av denna ska den engelska versionen av avtalet gälla, så länge detta inte strider mot lokal lagstiftning i din jurisdiktion.  Phyns leverantörer ska vara direkta och avsedda tredjepartsförmånstagare av detta avtal, till exempel avseende de garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som beskrivs här.  Utöver det som fastslagits i föregående mening har en person eller entitet som inte utgör en part i detta avtal inte någon rätt att genomdriva några villkor i detta avtal.  Underlåtenhet eller fördröjning att utöva en rättighet eller gottgörelse ska inte tolkas som ett avstående från en sådan (eller någon annan) rättighet eller gottgörelse.  Språket i detta avtal ska inte tolkas strikt för eller mot någondera parten, oavsett vem som skrev detta språk eller var huvudsakligen ansvarig för att skriva det.  Rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal är inte tilldelningsbara från din sida, och varje försök till tilldelning är ogiltigt och effektlöst.  Avtalet ska vara bindande och gällande för parterna och deras efterföljare och tillåtna övertagare.  Vid rättsliga förhandlingar mellan parterna till följd av eller i samband med detta avtal har den framgångsrika parten rätt att, utöver eventuell annan tilldelad eller beviljad ersättning, återfå kostnader och utgifter (inklusive rimliga kostnader för juridiskt ombud och expertvittnen) i samband med sådana förhandlingar.

Om du är bosatt i USA gäller klausul 18 dig:

18.                 SKILJEDOMSAVTAL, FRISKRIVNING FRÅN KLASSÖVERSKRIDANDE SKILJEDOMSAVTAL, RÅDANDE LAGSTIFTNING OCH ORT.

(A)                ALLMÄNT.  I ENLIGHET MED KLAUSUL 18(D) NEDAN ÄR BÅDE DU OCH PHYN INFÖRSTÅDDA MED OCH ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONFLIKTER MELLAN DIG OCH PHYN SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED (1) DETTA AVTAL, INKLUSIVE DETTA AVSNITTS GILTIGHET, OCH (2) DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA OCH/ELLER PRODUKT(ER) ENLIGT DETTA AVTAL (KOLLEKTIVT ”TVISTEN”) ENBART OCH SLUTGILTIGT SKA LÖSAS MED ETT BINDANDE SKILJEDOMSAVTAL SOM ADMINISTRERATS AV JAMS, ETT NATIONELLT ERKÄNT SKILJEDOMSINSTITUT, ENLIGT DESS FÖRFARANDEBESTÄMMELSER SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR KONSUMENTRELATERADE TVISTER.  DU HAR FÖRSTÅTT MED ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE HADE HAFT RÄTTEN ATT PROCESSA EN TVIST I DOMSTOL INFÖR EN JURY ELLER DOMARE, OCH ATT DU UTTRYCKLIGEN OCH MEDVETET HAR AVSTÅTT FRÅN DENNA RÄTTIGHET OCH ISTÄLLET ACCEPTERAT ATT LÖSA EVENTUELL TVIST VIA ETT BINDANDE SKILJEDOMSAVTAL I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT.

(B)                 SKILJEDOMSPROCESS OCH AVGIFTER.  INNAN EN BEGÄRAN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE LÄMNAS IN SKA ENDERA PART FÖRST MEDDELA DEN ANDRA PARTEN FÖR ATT FÖRSÖKA LÖSA TVISTEN.  OM TVISTEN INTE HAR LÖSTS INOM 60 DAGAR EFTER ETT SÅDANT MEDDELANDE SKA EN BEGÄRAN SKICKAS IN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE.  SKILJEDOMSFÖRFARANDET FÖR EN TVIST ELLER ETT ANSPRÅK SKA SKE I ENLIGHET MED DE DÅ AKTUELLA OCH TILLÄMPLIGA JAMS-REGLERNA PÅ DE SÄTT DE ÄNDRAS AV DETTA AVTAL.  SKILJEDOMSFÖRFARANDET SKA ÄGA RUM INFÖR EN ENSKILD SKILJEDOMARE, SOM MÅSTE VARA EN PENSIONERAD DOMARE, I EN AV SEX REGIONALA JURISDIKTIONSORTER I ENLIGHET MED ORTERNA SOM NÄMNS NEDAN.  OAVSETT OM DU VINNER TVISTEN ELLER INTE, OCH SÅ LÄNGE DITT ANSPRÅK INTE BEDÖMS SOM GRUNDLÖST AV SKILJEDOMAREN ENLIGT REGEL 11(b) I DE FEDERALA REGLERNA FÖR CIVILRÄTTSLIGA PROCESSER, HAR DU RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DINA KOSTNADER FÖR SKILJEDOMSAVTALET ENLIGT SKILJEDOMARENS BEDÖMNING.  OM SKILJEDOMEN MOTSVARAR ELLER ÄR STÖRRE ÄN DEN SUMMA DU KRÄVDE I DITT ANSPRÅK, KOMMER PHYN ATT BETALA DE SKÄLIGA OCH FAKTISKA ADVOKATKOSTNADER SOM AVGÖRANDET AV TVISTEN HAR INNEBURIT FÖR DIG, PLUS EN MINSTA ERSÄTTNING PÅ 2 500 USD.  ALLA BESLUT ELLER ERSÄTTNINGAR SOM FASTSTÄLLS AV SKILJEDOMAREN I ETT TVISTEMÅL ÄR SLUTGILTIGA OCH BINDANDE FÖR BÅDA PARTER, OCH KAN INFÖRAS SOM DOM I VARJE DOMSTOL I DEN AKTUELLA JURISDIKTIONEN.  OM NÅGON AV PARTERNA TAR EN TVIST TILL DOMSTOL ELLER ANNAT ICKE-SKILJEFÖRFARANDE FORUM, KAN SKILJEDOMAREN ELLER DOMAREN ERSÄTTA DEN ANDRA PARTENS SKÄLIGA KOSTNADER OCH UTGIFTER (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL ADVOKATAVGIFTER) SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV EFTERLEVNAD AV DENNA BINDANDE SKILJEDOMSBESTÄMMELSE, INKLUSIVE ACCEPTERANDET ELLER AVFÄRDANDET AV EN SÅDAN TVIST.  ALLA SKILJEDOMSFÖRFARANDEN SKA VARA KONFIDENTIELLA OCH VARKEN DU, PHYN ELLER SKILJEDOMAREN FÅR YPPA FÖREKOMSTEN AV, INNEHÅLLET I ELLER RESULTATET AV EN SKILJEDOM, MED UNDANTAG FÖR OM DETTA KRÄVS ENLIGT LAG ELLER I SYFTE ATT GENOMDRIVA ELLER ÖVERKLAGA SKILJEDOMEN.  BESLUTET I EN SKILJEDOM KAN REGISTRERAS HOS VALFRI RÄTTSINSTANS MED LÄMPLIG JURISDIKTION.  OM EN DOMSTOL BEDÖMER ATT NÅGON DEL AV DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL ÄR EJ TILLÄMPLIG ELLER OGILTIG SKA ÖVRIGA DELAR FORTSÄTTA ATT GÄLLA FULLT UT.

(C)                 FRISKRIVNING FRÅN KLASSÖVERSKRIDANDE ANSPRÅK; SMÅMÅLSDOMSTOL.  VARKEN DU ELLER PHYN HAR RÄTT ATT SLÅ SAMMAN ELLER KONSOLIDERA ANSPRÅK I SKILJEFÖRFARANDEN AV ELLER MOT ANDRA KONSUMENTER ELLER MEDLA I NÅGRA ANSPRÅK SOM REPRESENTANT ELLER MEDLEM AV EN KLASS ELLER I EGENSKAP AV PRIVAT STATSÅKLAGARE.  DU HAR FÖRSTÅTT MED ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE HADE HAFT RÄTT ATT MEDLA I EN TVIST PÅ EN KLASSÖVERSKRIDANDE ELLER REPRESENTERANDE GRUND, OCH ATT DU UTTRYCKLIGEN OCH MEDVETET HAR AVSTÅTT FRÅN DENNA RÄTTIGHET OCH ISTÄLLET ACCEPTERAT ATT ENDAST MEDLA I DINA EGNA TVISTER I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT.  UTAN HINDER FRÅN AVTALET OVAN GÄLLANDE MEDLING I TVIST ÄR BÅDE DU OCH PHYN INFÖRSTÅDDA MED ATT VILKEN SOM HELST AV PARTERNA SOM ETT ALTERNATIV TILL SKILJEDOMSAVTAL KAN VIDTA ENSKILD ÅTGÄRD I EN SMÅMÅLSDOMSTOL FÖR ATT LÖSA EN TVIST, SÅ LÄNGE SMÅMÅLSDOMSTOLEN INTE FRÄMJAR ELLER TILLÅTER ATT ANSPRÅK SLÅS SAMMAN ELLER KONSOLIDERAS.

(D)                TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING; INTEREMISTISK ÅTGÄRD.  DETTA AVTAL LYDER UNDER OCH SKA TOLKAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR I STATEN KALIFORNIEN UTAN ATT NÅGON ANNAN LAGSTIFTNING TILLÅTS TRÄDA I KRAFT SOM SKULLE INNEBÄRA ATT LAGARNA I NÅGON JURISDIKTION SKULLE TILLÄMPAS PÅ PARTERNAS RÄTTIGHETER ELLER SKYLDIGHETER.  OM DU DÄREMOT ÄR KONSUMENT OCH BOSATT I ETT LAND DÄR PHYN SALUFÖR OCH MARKNADSFÖR PROGRAMVARAN KAN LOKAL LAGSTIFTNING GÖRA GÄLLANDE ATT VISSA LAGAR FÖR KONSUMENTSKYDD I DET LAND DÄR DU ÄR BOSATT GÄLLER FÖR VISSA DELAR AV AVTALET.  DESSUTOM KAN PHYN ANSÖKA OM INTEREMISTISK ÅTGÄRD I VALFRI DOMSTOL MED JURISDIKTION ATT SKYDDA DESS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.  FN-KONVENTIONEN ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELLA KÖP AV VAROR OCH FN-KONVENTIONEN ANGÅENDE PRESKRIPTIONSTID VID INTERNATIONELLA KÖP AV VAROR UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH GÄLLER INTE DETTA AVTAL.

(E)                 ORT.  MED UNDANTAG FÖR ENSKILDA SMÅMÅL SOM KAN TAS TILL EN SMÅMÅLSDOMSTOL AV KORREKT JURISDIKTION OCH ORT, SKA EVENTUELLA SKILJEDOMSÄRENDEN, RÄTTEGÅNGAR, ÅTAL ELLER PROCESSER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DET HÄR AVTALET ELLER EN TVIST INLEDAS I (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, ELLER (6) LOS ANGELES, KALIFORNIEN, OCH BÅDE DU OCH PHYN UNDERORDNAR ER OÅTERKALLELIGT DEN SÄRSKILDA JURISDIKTIONEN OCH PLATSEN FÖR DEN TYPEN AV PROCESS.  FÖR EN TVIST OM 10 000 USD ELLER MINDRE KAN DU DOCK VÄLJA OM SKILJEDOMSÄRENDET I NÅGON AV DE SEX REGIONALA ORTERNA SKA FORTGÅ PERSONLIGEN, VIA TELEFON ELLER BASERAT ENDAST PÅ INLÄMNINGAR.

Om du befinner dig utanför USA, eller om avsnitt 18 inte gäller dig eller inte kan genomdrivas enligt beslut av behörig domstol, så gäller avsnitt 19 eller avsnitt 20 för dig:

19.                 TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING (personer som är bosatta utanför EU).  Domstolarna i vissa länder kommer inte att tillämpa kalifornisk lagstiftning på vissa typer av rättstvister. Om du är bosatt i ett av dessa länder kommer ditt lands lagar tillämpas på sådana rättstvister som är relaterade till detta avtal, om kalifornisk lagstiftning inte kan tillämpas. I alla andra situationer lyder detta avtal under gällande lagstiftning i delstaten Kalifornien, utan hänvisning till avtalets eller andra lagvalsregler.  Domstolarna i vissa länder tillåter inte skiljedom eller att du avstår från klassvida anspråk. Om du är bosatt i ett av dessa länder, kan talan som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal endast väckas i tillämplig delstats- eller nationell domstol i Los Angeles, Kalifornien, och Phyn och du samtycker oåterkalleligt till jurisdiktionen av sådana domstolar och orten Los Angeles.  Om du däremot är konsument och bosatt i ett land där Phyn saluför och marknadsför programvaran kan lokal lagstiftning göra gällande att vissa lagar för konsumentskydd i det land där du är bosatt gäller för vissa delar av avtalet.  Dessutom kan Phyn ansöka om påbjuden gottgörelse i valfri domstol med jurisdiktion att skydda dess immateriella rättigheter.  FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och FN-konventionen angående preskriptionstid vid internationella köp av varor undantas härmed uttryckligen och gäller inte detta avtal.

“Phyn” and many product names and logos are trademarks of Phyn, LLC.  Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.

20.                 TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TVISTELÖSNING (personer som är bosatta inom EU). Om du är en naturlig person som är bosatt i ett land inom den Europeiska unionen, tillämpas de lagar som gäller i den medlemsstat som du är bosatt i på detta avtal och alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet. Domstolarna i den medlemsstat som du är bosatt i har en icke-exklusiv behörighet avseende sådana tvister. Personer som är bosatta i länder inom den Europeiska Unionen kan också begära att sådana tvister behandlas inför ett organ för reglering av konsumenttvister. För övrigt, om du är lokaliserad inom Europa och inte är en naturlig person skall finsk lagstiftning tillämpas på alla frågor som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal (utan hänvisning till dess lagvalsregler) och alla tvister i detta samband behandlas av de behöriga domstolarna i Finland.

”Phyn” och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Phyn, LLC.  Varumärken från tredje part som omnämns tillhör deras respektive ägare.

© 2019 Phyn, LLC och/eller närstående företag.  Med förbehåll för alla rättigheter.