Garanti

Vad omfattas av denna begränsade garanti (”begränsad garanti”)?

Phyn Oy (”Phyn”) garanterar slutanvändaren av denna Phyn-produkt att produkten, när den har installerats korrekt av en kompetent installatör, kommer att vara fri från defekter vad gäller material och hantverk vid normal användning under en period av två (2) år från den dag då installationen av denna Phyn-produkt avslöts (”installationsdatum”), men inte längre än två (2) år och tre månader från den dag då denna Phyn-produkt levererades till installatören (”leveransdatum”).

Med ”slutanvändare” avses i samband med denna begränsade garanti ägaren av den byggnad som Phyn-produkten installerades i på datumet för den första installationen av den nya Phyn-produkten.

Installationsdatumet och leveransdatumet måste styrkas genom en skriftlig bekräftelse av installatören.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för denna begränsade garanti, granska därför denna begränsade garanti varje gång du gör en beställning eller på annat sätt förvärvar en Phyn-produkt.

Vad vi gör för att lösa problem

Om Phyn fastställer att produkten var korrekt installerad och har havererat eller är defekt inom giltighetsområdet för denna begränsade garanti, kommer Phyn, efter eget val, antingen (i) att reparera eller byta den felaktiga Phyn-produkten kostnadsfritt eller (ii) acceptera återlämnandet av produkten och återbetala det pris som den ursprungliga köparen har betalat för produkten. Reparation eller byte kan göras med en ny eller en renoverad produkt eller komponent efter Phyns eget gottfinnande. Phyn förbehåller sig rätten att upphöra med vilken som helst av sina produkter utan föregående meddelande och frånsäger sig eventuella begränsade garantier om att reparera eller ersätta sådana upphörda produkter. Om Phyn inte kan reparera eller ersätta en produkt som täcks av denna garanti (till exempel för att den har upphört) erbjuder Phyn antingen ett tillgodohavande som kan användas vid köpet av en annan Phyn-produkt till ett belopp som motsvarar köpepriset för den produkt som har upphört. Om produkten eller en ingående komponent inte längre tillverkas kan Phyn efter eget gottfinnande ersätta produkten med en likartad produkt med samma funktion.

Detta är din enda och exklusiva ersättning för brott mot denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti kan överföras från den ursprungliga användaren till efterföljande användare, men garantitiden utökas eller förlängs inte i samband med sådana överföringar.

Vad omfattas inte av denna begränsade garanti

För att denna begränsade garanti ska gälla måste Phyn-produkten: (i) ha installerats, underhållits, reparerats och drivits i enlighet med anvisningarna från Phyn; (ii) ha installerats i en för produkten avsedd slutanvändarmiljö; och (iii) har installerats i enlighet med vid den tidpunkten gällande krav angående byggnad, mekanik, sanitetsarmaturer och elsystem samt övriga tillämpliga krav.

Utan att det påverkar det ovan sagda gäller garantin inte och upphör att gälla om Phyn kommer fram till att ett av följande fall har föreligger: (i) produkten har inte installerats i enlighet med installationsguiden från Phyn eller med andra skriftliga instruktioner från Phyn; (ii) produkten har ändrats eller manipulerats på något sätt eller behandlats eller underhållits på olämpligt sätt; (iii) produkten har varit utsatt för temperaturer och/eller tryck ovanför de gränser som gäller för produkten eller har varit utsatt för starkt korroderande omgivningsförhållanden eller onormala fysikaliska eller elektriska påfrestningar; (iv) produkten har inte installerats, behandlats eller förvarats i enlighet med anvisningarna från Phyn; eller (v) produkten har kombinerats med hårdvaruprodukter från andra tillverkare än Phyn. Denna begränsade garanti omfattar inte dataförlust i samband med hårdvaruprodukten från Phyn, oberoende av förlustens karaktär eller orsak. Produkter som är installerade på andra ledningar än sådana för dricksvatten omfattas inte av denna begränsade garanti (t.ex. bevattningsledningar eller brunnsystem). Obehörig användning av produkten eller programvaran kan nedsätta produktens prestanda och kan leda till att denna begränsade garanti upphör att gälla.

Denna begränsade garanti skyddar uttryckligen inte mot förluster på grund av force majeure, t.ex. översvämning, blixtnedslag, jordbävning, krig, vandalism eller stöld, den skyddar inte mot förluster på grund av normalt slitage, nötning, förbrukning, föråldring, missbruk, skada till följd av lågspänningsstörningar (till exempel brown-out eller spänningsfall), icke-auktoriserade program, olämplig konnektivitet av Phyn-hårdvaran till wifi-nätverk eller övrigt, wifi-dataflöde under nödvändiga nivåer eller ändringar av systemutrustning.

Dessutom lämnar Phyn inte någon garanti: (i) avseende programvara eller tjänster Phyn tillhandahåller eller gör tillgänglig med produkten, vare sig fabriksinstallerade på produkten, som en del av media som medföljer produkten eller nedladdningsbara i samband med produkten; (ii) avseende tredje parts erbjudanden av programvara eller tjänster som kan komma att ingå i, vara åtkomliga genom eller vara kombinerade med produkten; (iii) att driften av Phyn-produkten, -programvaran eller -tjänsterna kommer att vara avbrottsfri eller felfri; (iv) att Phyn-produkten, -programvaran eller -tjänsterna eller varje annan utrustning eller annat system eller nätverk som produkten, programvaran eller tjänsterna används tillsammans med kommer att vara okänsliga mot intrång eller anfall; eller (v) att någon tredje parts tjänst som kan vara nödvändig för användning eller drift av denna produkt kommer att vara kontinuerligt tillgänglig.

30 dagars återlämningspolicy

Om du är den ursprungliga köparen av produkten, inte har installerat produkten och önskar återlämna produkten av något skäl, kan du återlämna den i sitt ursprungliga skick och i originalförpackningen inom trettio (30) dagar från det ursprungliga köpedatumet och få full ersättning av produktens pris.

Hur du får service för din Phyn-produkt

1. Kontakta Phyn kundtjänst på 08-502 523 19 under vanlig kontorstid, (Måndag – Fredag: 09.00-17.00), inom 5 dagar efter att defekten på Phyn-produkten har upptäckts inom tiden för den begränsade garantin.

VIKTIGT: När du anmäler ett anspråk inom ramen för denna begränsade garanti ska du vara beredd att ange följande information:

  • Phyn-produktens artikelnummer (finns tryckt på enheten).
  • MAC-adressen (finns tryck på etiketten på den blå komma-igång-guiden).
  • En skriftlig bekräftelse från din installatör om installations- och leveransdatum med en kopia av original-mottagningskvittot

2. Phyn kundtjänst kommer sedan att ange hur du går vidare med ditt anspråk.

Phyn och Uponor förbehåller sig rätten att undersöka den skadade Phyn-produkten. Den skadade produkten måste finnas tillgänglig för undersökning tills anspråket har färdigbehandlats. När anspråk har avgjorts förbehåller sig Phyn och Uponor rätten till subrogation i enlighet med eventuella försäkringsavtal som köparen kan inneha.

Varje produkt som har reparerats eller ersatts inom ramen för denna begränsade garanti kommer att omfattas av denna begränsade garanti under (a) nittio (90) dagar från den reparerade produktens eller ersättningsproduktens installationsdatum eller (b) om den är längre, under den resterande tiden för denna begränsade garantin.

Phyn och Uponor tillhandahåller ingen garantitäckning om ditt anspråk inte görs gällande i enlighet med alla villkor för denna begränsade garanti enligt vad som beskrivs ovan.

Undantag och friskrivningar

Denna begränsade garanti ger dig vissa specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som kan variera från land till land. I en del länder tillåts inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador, följdskador eller andra skador, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte dig. Villkoren för denna begränsade garanti tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt de tillämpliga lagarna. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM HAR STADGATS I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT DE TILLÄMPLIGA LAGARNA SKA PHYN, UPONOR ELLER DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER DERAS RESPEKTIVE LEDARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH RÄTTSINNEHAVARE ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA ELLER INDIREKTA, EXEMPLARISKA, STRAFFRÄTTSLIGA, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST AV VINST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖR SKADOR PÅ FAST ELLER PERSONLIG EGENDOM, FÖR AVBRUTEN VERKSAMHET, FÖR PERSONSKADOR, FÖR FÖRLUST AV SEKRETESS, FÖR FÖRLUST AV MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, FÖR UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT UPPFYLLA PLIKTER INKLUSIVE GOD TRO ELLER RIMLIG AKTSAMHET, FÖR FÖRSUMLIGHET, OCH/ELLER FÖR ALLA ANDRA MATERIELLA OCH ÖVRIGA FÖRLUSTER), OAVSETT VAD TALAN GRUNDAS PÅ (INOMKONTRAKTUELLT, UTOMKONTRAKTUELLT ELLER PÅ ANNAN GRUND), SOM UPPKOMMER AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, ÄVEN OM PHYN, UPONOR ELLER DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH ÖKAS INTE VID FÖREKOMSTER AV FLER ÄN EN SKADA ELLER BEGÄRAN. OVANSTÅENDE FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN OM NÅGON GARANTI ELLER GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. INGET I DETTA AVSNITT ÄR AVSETT ATT BEGRÄNSA SKADESTÅNDSANSVARET FÖR PHYN OCH UPONOR GÄLLANDE DÖDSFALL ELLER KROPPSSKADA.

GARANTIER ELLER GOTTGÖRELSER ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIVA OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, ERSÄTTER ALLA ANDRA, BÅDE MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

I DE JURISDIKTIONER DÄR DE ENLIGT LAG KAN GÖRA DETTA, OCH I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER SIG PHYN, UPONOR OCH DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG HÄRMED FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ACCEPTABEL ELLER NÖJAKTIG KVALITET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRLUST AV ELLER SKADADE DATA, FRÅNVARO AV VIRUS ELLER FRIHET FRÅN ATTACKER AV VIRUS ELLER SKADEPROGRAM, SÄKERHET, FULLGÖRANDE, FRÅNVARO AV FÖRSUMMELSE, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING, ATT FUNKTIONERNA I PRODUKTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER ATT FEL I PRODUKTEN KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN KOMMER ATT GENERERA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, TIDSMÄSSIGA RESULTAT, MATERIAL ELLER DATA. DE ONLINE-TJÄNSTER SOM ÄR AVSEDDA ATT FUNGERA TILLSAMMANS MED PHYN-PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLER VISS INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ALL SÅDAN INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” OCH ”SÅVIDA DEN ÄR TILLGÄNGLIG”. PHYN OCH UPONOR GARANTERAR INTE ATT SÅDAN INFORMATION KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, KORREKT ELLER PÅLITLIG ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV SÅDAN INFORMATION, AV SÅDANA ONLINE-TJÄNSER ELLER AV PHYN-PRODUKTER KOMMER ATT SKYDDA FAST EGENDOM FULLSTÄNDIGT MOT VATTENSKADOR. MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA UPPGIFTER ELLER RÅD FRÅN PHYN, UPONOR ELLER HANDLARE, ÅTERFÖRSÄLJARE, REPRESENTANT ELLER ETT NÄRSTÅENDE FÖRETAG AV PHYN ELLER UPONOR UTGÖR INGEN SOM HELST GARANTI. I DEN UTSTRÄCKNING GARANTIER INTE KAN FRISKRIVAS ELLER UNDANTAS ÄR DE BEGRÄNSADE TILL TIDSLÄNGDEN PÅ DEN RELEVANTA GARANTIPERIODEN.

I detta avtal avser hänsyftningar till ”INDIREKTA, EXEMPLARISKA, STRAFFRÄTTSLIGA, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR” alla skador som (i) inte rimligtvis kunde förutses av båda parter; (ii) var uppenbara för dig men inte för oss och/eller; och/eller (iii) rimligtvis kunde förutses av båda parter men kunde ha undvikits av dig, såsom exempelvis (bland annat) förluster orsakade av virus, sabotageprogram eller andra skadliga program eller förlust av eller skada på dina data.

I en del länder tillåts inte begränsningar av hur lång en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte dig.

Begränsningar av skadeståndsansvar

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT DE TILLÄMPLIGA LAGARNA SKALL DENNA BEGRÄNSNING TILLÄPAS PÅ VARJE OCH ALLA SKADOR, OAVSETT VAD TALAN GRUNDAS PÅ (EXEMPELVIS INOMKONTRAKTUELLT, UTOMKONTRAKTUELLT ELLER PÅ ANNAN GRUND), OCH ÄVEN OM PHYN ELLER UPONOR HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR (OM INTE DU BEVISAR ATT PHYN VÅLLADE DIG SKADORNA UPPSÅTLIGEN). I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG SKALL DET SAMMANLAGDA ERSÄTTNINGSANSVARET FÖR PHYN OCH UPONOR GENTEMOT DIG PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DENNA GARANTI ELLER PRODUKTEN INTE ÖVERSKRIDA DET PRIS DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN BETALADE FÖR PRODUKTEN. DENNA RISKFÖRDELNING ÅTERSPEGLAS I PRISET SOM TAS UT FÖR PRODUKTEN OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, TJÄNSTERNA. DU GODKÄNNER ATT PRISET FÖR PRODUKTEN OCH TJÄNSTERNA SKULLE VARA MYCKET HÖGRE OM PHYN OCH UPONOR ÅTOG SIG ETT MER VIDSTRÄCKT ANSVAR.

Denna begränsade garanti begränsar inte slutanvändarens lagstadgade rättigheter som följer av produktansvarsbestämmelserna i de tillämpliga lagarna.

Om någon bestämmelse av denna begränsade garanti helt eller delvis skulle visa sig vara ohävdbara i enlighet med för denna garanti gällande lagstiftning, ska denna bestämmelse respektive denna del av bestämmelsen vara ogiltig och bestämmelsens övriga villkor samt de övriga bestämmelserna ska fortsätta att gälla fullt ut.

Denna begränsade garanti och alla anspråk från brott mot avtal, brott mot garanti eller alla andra anspråk inom denna ram lyder under och ska tolkas i enlighet med gällande lagar i Finland utan hänsyn till konflikter mot lagbestämmelser.