GARANTI

Phyn LLC (Phyn) garanterar den ursprungliga köparen av denna Phyn-produkt att produkten vid korrekt installation kommer vara fri från defekter i material och utförande under normala användningsförhållanden under en period på två (2) år från dagen för leverans till köparen (begränsad garantiperiod).

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i den begränsade garantin, så granska den här begränsade garantin varje gång du gör en beställning eller förvärvar en Phyn-produkt på annat sätt.

Vad vi gör för att rätta till problem

Om Phyn fastställer att produkten installerats på rätt sätt, och har slutat fungera eller är defekt inom ramen för denna begränsade garanti, kommer Phyn efter eget gottfinnande att antingen (i) utan kostnad reparera eller ersätta defekt Phyn-produkt (ii) eller acceptera retur av produkten och återbetala de pengar som den ursprungliga köparen faktiskt betalat för produkten. Reparation eller ersättande kan göras med en ny eller renoverad produkt eller komponent, efter Phyns eget gottfinnande. Phyn förbehåller sig rätten att upphöra med någon av sina produkter utan föregående meddelande, och friskriver sig från eventuell garanti om att reparera eller ersätta sådana produkter som utgått. Om Phyn inte kan reparera eller ersätta en produkt (till exempel på grund av att den har utgått) som omfattas av den begränsade garantin ska Phyn erbjuda en kredit för inköp av en annan Phyn-produkt med ett belopp som motsvarar inköpspriset för produkten som utgått. Om produkten, eller en komponent som ingår i den, inte längre är tillgänglig kan Phyn, efter eget gottfinnande, ersätta produkten med en liknande produkt med liknande funktion.

Detta är din enda och exklusiva gottgörelse för överträdelse av denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti kan överlåtas från den ursprungliga köparen till efterföljande ägare, men garantiperioden förlängs inte i varaktighet eller utvidgas i täckning vid sådan överlåtelse.

Vad som inte omfattas av denna begränsade garanti

r att denna begränsade garanti ska var giltig måste Phyn-produkten (i) installeras, underhållas, repareras och användas i enlighet med Phyns instruktioner ii) installeras i en slutanvändningsmiljö som är avsedd för produkten (iii) installeras i enlighet med då tillämpliga bestämmelser gällande byggnader, mekanik, VVS, el eller andra tillämpliga regelkrav.

Utan begränsning av det föregående omfattar denna begränsade garanti inte något av nedanstående, utan upphävs om Phyn fastställer att något av följande har inträffat: (i) Produkten har inte installerats i enlighet med villkoren i Phyns installationsanvisningar eller andra skriftliga instruktioner från Phyn. (ii) Produkten har ändrats eller manipulerats på något sätt eller hanterats eller underhållits felaktigt. iii) Produkten har utsatts för temperaturer och/eller tryck som överstiger begränsningarna för produkten, utsatts för starkt korrosiva atmosfäriska förhållanden eller utsatts för onormal fysisk eller elektrisk påfrestning. (iv) Produkten har installerats, hanterats eller förvarats i strid med instruktioner från Phyn. (v) Produkten har kombinerats med hårdvaruprodukter från andra tillverkare än Phyn. Denna begränsade garanti täcker inte dataförlust. Produkter som installeras på annat än serviceledningar för dricksvatten ska inte omfattas av denna begränsade garanti (till exempel bevattningsledningar eller brunnssystem). Obehörig användning av produkten eller programvaran kan försämra produktens prestanda och upphäva denna begränsade garanti.

Denna begränsade garanti skyddar inte mot force majeure-händelser såsom översvämning, blixtnedslag, jordbävning, krig, vandalism eller stöld, och skyddar inte heller mot normalt slitage, nötning, förbrukande, åldrande, missbruk, skador på grund av lågspänningsstörningar (dvs. elransoneringar eller svikt), obehörigt program, otillräcklig anslutning, WiFi-genomströmning under nödvändiga nivåer eller modifiering av systemutrustning.

Phyn lämnar heller ingen garanti (i) avseende programvara eller tjänster som Phyn tillhandahållit eller gjort tillgängliga med produkten, vare sig den är fabriksinstallerad i produkten, finns på media som medföljer produkten eller kan laddas ned i samband med produkten (ii) avseende programvara eller tjänstutbud från tredje part som kan ingå i, vara tillgänglig för eller är paketerad med produkten (iii) om att driften av Phyn-produkten, programvaran eller tjänsterna kommer att vara avbrottsfria eller felfria (iv) om att Phyn-produkten, programvaran eller tjänsterna, eller eventuell utrustning, system eller nätverk som produkten, programvaran eller tjänsterna används på är fria från sårbarhet mot intrång eller angrepp (v) avseende fortsatt tillgång till en tredje parts tjänst som eventuellt behövs för användning eller drift av denna produkt.

30 dagars returrätt

Om du är den ursprungliga köparen av produkten, inte har installerat produkten och vill returnera produkten av någon anledning, kan du returnera den i sitt ursprungliga skick inom trettio (30) dagar efter det ursprungliga köpet och få full återbetalning.

Uponor Pro Squad Benefits and Enhancements (Supplemental Warranty)

The Uponor Pro Squad is made up of an elite group of authorized water specialists charged with advancing the plumbing industry and moving water forward.  The strength of the Uponor Pro Squad is its people, who are highly trained and authorized to install your Phyn Plus product.  If your Phyn Plus product was purchased from Uponor or an authorized Uponor Pro Squad member and installed by an authorized Uponor Pro Squad member, yet you still sustain property damage as a direct result of a water supply line leak while your Phyn Plus is installed and active, Uponor, Inc. (“Uponor”) will reimburse you for the amount of the deductible on your property insurance policy which covers the resulting damage, up to a maximum reimbursement of $3,000 (and further subject to the terms of the following paragraph and limitations of liability set forth in this Limited Warranty) (the “Supplemental Warranty”).  In addition, if your Phyn Plus product was purchased from Uponor or an authorized Uponor Pro Squad member and installed by an authorized Uponor Pro Squad member, the Limited Warranty Period will be extended from a period of two (2) years from the date of delivery to the purchaser to three (3) years from the date of installation by the authorized Uponor Pro Squad member.  Phyn Plus customers will qualify for this deductible reimbursement benefit and Supplemental warranty only if all other terms of this Limited Warranty are otherwise satisfied.

The following additional terms and conditions apply to the deductible reimbursement benefit of the Supplemental Warranty: (i) Uponor will not be obligated to reimburse any Phyn Plus customer for more than the amount of such customer’s insurance policy deductible as actually applied by their property insurance company; (ii) Uponor will not be obligated to reimburse any Phyn Plus customer for more than one insurance policy deductible in any twelve-month period; and (iii) Uponor must be provided with reasonable documentary proof that the insurance deductible for which reimbursement is sought was actually applied.

Beställa service av din Phyn-produkt

1. Kontakta Phyn på 1855 Del Amo Blvd., Torrance, CA 90501, Attn: Customer Service. Ring (877) 749-6792 eller gå till Phyn.com inom 5 dagar efter att ha upptäckt en defekt Phyn-produkt inom den begränsade garantiperioden.

VIKTIGT: När du skickar in ett krav enligt denna begränsade garanti ska du vara beredd att lämna följande information:

  • Artikelnumret på Phyn-produkten (är tryckt på enheten).
  • MAC-adress (tryckt på etiketten som är fäst på den blåa snabbstartsguiden för kunder).
  • Kopia av originalkvittot.

2. En kundtjänstrepresentant från Phyn kommer informera dig om hur du går vidare med ditt krav.

Phyn förbehåller sig rätten att granska den skadade Phyn-produkten. Den skadade produkten måste förbli tillgänglig för inspektion tills kravet är fullgjort. När krav fullgörs förbehåller sig Phyn rätten att träda i annans ställe enligt eventuella befintliga försäkringar som köparen kan ha.

Alla produkter som antingen har reparerats eller ersatts enligt denna begränsade garanti omfattas av villkoren i denna begränsade garanti under det längre av följande: a) nittio (90) dagar från installationen av den reparerade produkten eller ersättningsvaran ( b) återstoden av den begränsade garantiperioden.

Phyn ger ingen garantitäckning såvida inte ditt krav framställs i enlighet med alla villkor i denna begränsade garanti enligt ovan.

Undantag och friskrivningar enligt denna begränsade garanti

Denna begränsade garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som kan variera mellan olika stater. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador, så ovanstående begränsningar gäller eventuellt inte i ditt fall. Villkoren i denna begränsade garanti gäller i den utsträckning som medges enligt gällande lag. För en fullständig beskrivning av dina lagliga rättigheter hänvisas till de lagar som är tillämpliga inom din jurisdiktion. Du bör kanske även kontakta en relevant konsumentrådgivningstjänst.

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, OCH I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA PHYN, DESS DOTTERBOLAG ELLER DESS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH BEFULLMÄKTIGADE INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFSKADESTÅNDSBERÄTTIGANDE, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR AVSEENDE UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT, SKADOR PÅ FAST EGENDOM ELLER LÖSÖRE, FÖR AVBROTT I VERKSAMHET, PERSONSKADA, INTRÅNG I INTEGRITET, UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, FÖR UNDERLÅTENHET ATT FULLGÖRA EVENTUELL PLIKT, INBEGRIPET I GOD TRO ELLER MED RIMLIG OMSORG, FÖR OAKTSAMHET OCH/ELLER FÖR MATERIELL SKADA ELLER ANNAN SKADA AV NÅGOT SLAG), OAVSETT ANSVARSTEORI (KONTRAKT, UTOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT SKADESTÅNDSANSVAR) SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT HAR ANKNYTNING TILL ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM PHYN ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH ÖKAR INTE AV FÖREKOMSTEN AV MER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT YRKANDE. OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM EVENTUELL GARANTI ELLER GOTTGÖRELSE SOM TILLHANDAHÅLLS INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE. INGET SOM SÄGS HÄR INNEBÄR NÅGON BEGRÄNSNING AV PHYNS ANSVAR I SAMBAND MED DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.

DE GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER SOM ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIVA OCH GÄLLER, I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG, I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA, OAVSETT OM DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.

I JURISDIKTIONER DÄR DET ÄR LAGLIGT, OCH I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVER SIG PHYN OCH DESS DOTTERBOLAG HÄRMED FRÅN OCH UTESLUTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, LAGSTIFTADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, GODTAGBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, FRÅNVARO AV INTRÅNG, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DATA, FRÅNVARO AV VIRUS ELLER ANGREPP MED VIRUS ELLER SKADLIG KOD, SÄKERHET, PRESTATION, FRÅNVARO AV FÖRSUMLIGHET, FACKMANNAMÄSSIG INSATS, OSTÖRD ANVÄNDNING, OM ATT FUNKTIONERNA I PRODUKTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT DEFEKTER I PRODUKTEN SKA ÅTGÄRDAS ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN KOMMER GENERERA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, LÄGLIGA RESULTAT, INFORMATION, MATERIAL ELLER DATA. DE ONLINETJÄNSTER SOM ÄR AVSEDDA ATT FUNGERA MED PHYN-PRODUKTERNA FÖRSER ANVÄNDAREN MED VISS INFORMATION. ALLA SÅDAN INFORMATION TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG. PHYN VARKEN GARANTERAR ELLER UTFÄSTER ATT SÅDAN INFORMATION ÄR TILLGÄNGLIG, KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG, ELLER ATT ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION, SÅDANA ONLINETJÄNSTER ELLER PHYN-PRODUKTER HELT SKYDDAR FAST EGENDOM MOT VATTENSKADA. MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM LÄMNAS AV PHYN ELLER HANDLARE, ÅTERFÖRSÄLJARE, OMBUD, REPRESENTANT ELLER DOTTERBOLAG TILL PHYN UTGÖR INGEN GARANTI. I DEN MÅN FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER INTE TILLÅTS BEGRÄNSAS DESSA TILL DEN AKTUELLA UTTRYCKLIGA GARANTIPERIODEN.

Vissa stater tillåter inte begränsningar av underförstådda garantiers varaktighet, så ovanstående begränsningar gäller eventuellt inte i ditt fall.

Begränsningar av ansvar enligt denna begränsade garanti

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG GÄLLER DENNA BEGRÄNSNING FÖR ALLA SKADOR, OAVSETT VILKEN RÄTTSLIG TEORI DE TILLFÖRSÄKRAS ENLIGT (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTRAKT, KONTRAKTSBROTT ELLER RÄTTSSTRIDIG HANDLING) OCH OAVSETT OM PHYN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV FÖRLUST ELLER SKADOR (SÅVIDA INTE DU BEVISAR ATT PHYN UPPSÅTLIGEN ORSAKAT DIG SKADA). I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA BELOPPET FÖR PHYNS TOTALA KUMULATIVA ANSVAR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR ANKNYTNING TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER PRODUKTEN INTE ÖVERSTIGA DET TOTALA PRIS SOM DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN FAKTISKT BETALAT FÖR PRODUKTEN. DENNA RISKFÖRDELNING REFLEKTERAS I PRISET FÖR PRODUKTEN OCH EVENTUELLA TJÄNSTER. DU BEKRÄFTAR AT PRISET PÅ PRODUKTEN OCH TJÄNSTERNA SKULLE VARA MYCKET HÖGRE OM PHYN ÅTOG SIG ETT MER OMFATTANDE ANSVAR.